Agenda du bureau

1. Création de la ‘Fondation Siebe ten Cate’ (Siebe ten Cate Stichting) au premier trimestre de 2020. Cette création sera annoncée officiellement dans un communiqué de presse.

2. Le bureau a été constitué et sera officiellement installé lors de la création de la fondation 

 • Président: Drs. J.C. (Joop) van Schaik
 • Secrétaire: Drs. Ing. M.A.M. (Marc) Sitskoorn
 • Trésorier: J. (Hans) Bergwerff
 • Membre: Mr. Drs. M.J.P. (Mayken) Jonkman
 • Membre: Drs. G.J. (Jim) van der Meer Mohr     


3. Mise en marche du site de la fondation avec entre autres la publication d’une centaine de tableaux, de pastels et d’aquarelles.

4. Joop van Schaik transmettra les archives existantes de Siebe Johannes ten Cate à la Fondation. Le bureau se chargera de les classer et de les numériser dans le second trimestre de 2020

5. Après la création de la fondation une collecte de fonds sera entamée. Pour la mise de fonds un sponsor s’est porté garant. C’est avec ce montant que la fondation peut être créée et que le site pourra être perfectionné et lancé.

Une autre collecte de fonds sera lancée pour la recherche dans le domaine de l’histoire de l’art et pour créer une mise de fonds pour la fondation.

La collecte de fonds se fera moyennant :

 • La demande de subventions
 • Des contributions de sponsors provenant du réseau des membres du bureau
 • Des contributions de personnes intéressées et des dons au profit de la fondation


6. Suite à une collaboration formelle avec le RKD, un historien  de l’art sera engagé pour faciliter des recherches plus avancées dans les archives ainsi que dans la collection actuelle. Ces recherches devraient débuter dans le deuxième trimestre de 2020.

7. Pendant ces  recherches le catalogue numérique et le site de la fondation seront connectés à la base de données et au site du RKD. Cette base de données sera complétée régulièrement en y ajoutant des œuvres récemment découvertes (RKD, musées, catalogues raisonnés, résultats de ventes aux enchères etc.)

8. Le résultats de ces recherches seront publiés sur le site de la fondation.

9. Dans un stade ultérieur la fondation pourrait remettre les archives au RKD.

10. Au cours de l’année 2020 la fondation se penchera sur l’organisation consacrée à l’œuvre de ten Cate. Cette exposition aura lieu aux Pays-Bas et à Paris.

11. Au premier trimestre de 2021 sera publié le rapport annuel de la fondation. Un planning complémentaire pour l’année 2021 sera rédigé.

Voorzitter: Drs. Joop van Schaik (1939)
Joop van Schaik Studeerde Franse taal- en letterkunde (VU). Hij was leraar Frans tot ver na zijn pensioengerechtigde leeftijd op middelbare scholen en (oude) M.O. opleidingen Frans. Joop schreef boeken voor o.m. Wolters-Noordhoff, Nijgh/Versluys en thans Thieme Meulenhoff. Vanaf de jaren zeventig is hij verzamelaar van Barbizon.

Op advies van Evert Douwes sr. is hij gestart met de verkoop van schilderijen op de kunstbeurs te Den Bosch en aansluitend gevraagd voor de Pan Amsterdam. In 2019 was Joop daar voor de 9e keer aanwezig.

Joop is verzamelaar en bezit een grote collectie schilderijen en documenten van Siebe Johannes ten Cate (1858- 1908). In 2012 organiseerde hij hierover al een expositie in het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek.

Secretaris: Drs. Ing. Marc Sitskoorn (1964)
Marc Sitskoorn studeerde bedrijfskunde, is ondernemer en bekleedt diverse bestuurlijke functies. Tevens is hij groot kunstliefhebber en verzamelaar van met name 19e eeuwse schilderkunst. De nadruk ligt in deze eeuw op Frankrijk in het algemeen en Parijs in het bijzonder.

Zijn onbegrip met betrekking tot de in vergetelheid geraakte Siebe ten Cate en daarmee zijn huidige onbekendheid zijn de aanleiding geweest voor de oprichting van de Siebe ten Cate Stichting.

Penningmeester: Hans Bergwerff (1958)
Hans Bergwerff is partner bij Bergwerff ten Cate belastingadviseurs in Den Haag. Zijn kantoor is onder andere gespecialiseerd in de fiscale behandeling van kunst bij schenking en vererving.

Dat Hans zich nauw verwant voelt met kunst en cultuur spreekt onder meer uit zijn functie als bestuurslid van Museum Panorama Mesdag.

Bestuurslid: Mr. Drs. Mayken Jonkman
Mr. drs. Mayken Jonkman is senior conservator negentiende-eeuwse kunst bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag. Zij werkt regelmatig samen met diverse nationale en internationale musea en universiteiten om tentoonstellingen, symposia en onderzoeksprojecten te organiseren.

Mayken werkt op dit moment aan haar proefschrift over Nederlandse kunstenaars in Parijs tussen 1775 en 1870. Zij hoopt dat in 2021 af te ronden.

Bestuurslid: Drs. Jim van der Meer Mohr (1956)
Jim is in 1983 als kunsthistoricus afgestudeerd. Na zijn studie heeft hij diverse (directie-)
functies bekleed binnen het kunstveilingwezen, de Utrechtse Jaarbeurs, de
kunstverzekeringsmakelaar Aon Artscope en het taxatiebureau Apresa. Sedert 1 januari 2005 is hij gevestigd als zelfstandig Fine Art Consultant, Register Taxateur VRT.

Verder is hij als expert regelmatig te zien in het bekende televisieprogramma: Tussen Kunst & Kitsch. Hij heeft meer dan 200 artikelen en een aantal boeken gepubliceerd op zijn vakgebied en over de kunstmarkt en genealogie.

Jim is onder meer bestuurslid van de Stichting Verenigd Register van Taxateurs en redactielid van De Beeldenaar, tijdschrift voor numismatiek en penningkunst. Daarnaast bekleedt hij meerdere bestuurlijke functies.

Zie ook: www.vandermeermohr.nl

1. Oprichting ‘Siebe Ten Cate Stichting’ in Q1 van 2020. De oprichting zal formeel via een persbericht worden bekend gemaakt.

2. Het Bestuur is bekend en zal formeel worden aangesteld bij de oprichting van de Stichting.

 • Voorzitter; Drs. J.C. (Joop) van Schaik
 • Secretaris; Drs. Ing. M.A.M (Marc) Sitskoorn
 • Penningmeester; J. (Hans) Bergwerff
 • Lid; Drs. G.J. (Jim) van der Meer Mohr
 • Lid; Mr. Drs. M.J.P. (Mayken) Jonkman 


3. Lancering website van de Stichting direct na oprichting met o.a. publicatie van de 1e 100 schilderijen en aquarellen.

4. Het bestaande archief van Siebe ten Cate wordt na de oprichting door Joop van Schaik overgedragen aan de Stichting. Het bestuur zal dit archief ordenen en digitaliseren in Q2 van 2020.

5. Direct na de oprichting wordt gestart met fondsenwerving. Voor het beginkapitaal is reeds 1 sponsor gevonden. Hiermee kan de Stichting worden opgericht en wordt de website ontwikkeld en gelanceerd.

Verdere fondsenwerving zal worden gestart voor het kunsthistorisch onderzoek en een buffer voor de Stichting.

De fondsenwerving bestaat uit:
– De aanvraag van subsidies
– Sponsor bijdragen uit het directe netwerk van het bestuur
– Bijdragen van geïnteresseerden en donaties aan de Stichting

6. In formele samenwerking met het RKD wordt een kunsthistoricus aangesteld voor nader onderzoek van zowel het archief als de bestaande collectie. Start van het onderzoek in Q2 van 2020.

7. Tijdens het onderzoek wordt de digitale overzichtscatalogus en website van de Stichting gekoppeld aan de database en website van het RKD.

Deze databases worden permanent aangevuld met overige, nieuw in kaart gebrachte werken. (RKD, Musea, Historische catalogi, Veilingresultaten, etc.)

8. De resultaten van het onderzoek worden via de websites gepubliceerd.

9. Het archief kan later aan het RKD worden geschonken door de Stichting.

10. In 2020 vindt een oriëntatie plaats m.b.t. de organisatie van een ‘dubbeltentoonstelling’ in Nederland en Parijs.

11. In Q1 van 2021 volgt de publicatie van het jaarverslag 2020 van de Stichting en wordt de vervolgplanning voor 2021 opgesteld.